SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN

CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
14 januari 2012
info@sintmartinusgilde.nl
1.12

Aan alle gildebroeders en gildenzusters van het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament, Dommelen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

U wordt hierbij uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van ons gilde welke gehouden wordt op vrijdag 27 januari 2012 om 20.00 uur in het gildehuis aan de Bergstraat 33 in Dommelen.

Agenda:
 1. Opening door de hopman
 2. Herdenking overleden leden
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 januari 2011 Jaarverslag van de Deken-schrijver. (Klik voor notulen in linker kolom op 28-01-2011)
 4. Jaarverslag van de Deken-fiscaal
 5. Verslag van de kascontrole commissie Mevr. Hoevenaars/mevr. Wijnen
 6. Decharge Deken-fiscaal
 7. Begroting voor het boekjaar 2012
 8. Verkiezingen:
  1. overheid:
   Aftredend en niet herkiesbaar Hopman Wim Dekkers
   Aftredend en herkiesbaar regerend deken Hans Mikkers
   Aftredend en herkiesbaar deken thesaurier Harrie Wijnen
  2. schiet commissie:
   Aftredend en herkiesbaar Dré van Dommelen, Hans Mikkers
  3. bazuincommissie:
   Aftredend en herkiesbaar Tillie Wijnen,
   Aftredend en niet herkiesbaar Rina van Velthoven

  Eventuele kandidaten voor vrijgekomen functies kunnen zich schriftelijk of mondeling melden bij de overheid tot aan de aanvang van de vergadering.

 9. Pauze
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met vriendelijke Gildengroet,
De Overheid