SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN

CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
08 januari 2013
info@sintmartinusgilde.nl
1.13

Aan alle gildebroeders en gildenzusters van het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament, Dommelen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

U wordt hierbij uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van ons gilde welke gehouden wordt op vrijdag 25 januari 2013 om 20.00 uur in het gildehuis aan de Bergstraat 33 in Dommelen.

Agenda:
 1. Opening door de hopman
 2. Herdenking overleden leden
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 27 januari 2012
  Jaarverslag van de Deken-schrijver. (Klik voor notulen in linker kolom op 27-01-2012 alv)
 4. Jaarverslag van de Deken-fiscaal
 5. Verslag van de kascontrole commissie Alf. van Dommelen/Mariette Mikkers
 6. Decharge Deken-fiscaal
 7. Begroting voor het boekjaar 2013
 8. Verkiezingen:
  1. overheid:
   Aftredend en niet herkiesbaar Deken schrijver Ben van velthoven
   Aftredend en herkiesbaar Vaandrig Jac van Herc
  2. schiet commissie:
   Aftredend en herkiesbaar Noud van Herk, Harry Wijnen
  3. Tromcommissie:
   Wim Caris

  Eventuele kandidaten voor vrijgekomen functies kunnen zich schriftelijk of mondeling melden bij de overheid tot aan de aanvang van de vergadering.

 9. Pauze
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met vriendelijke Gildengroet,
De Overheid