SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELENSecretariaat:

Telefoon:
E-mail:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
info@sintmartinusgilde.nl

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het St. Martinusgilde van het Heilig Sacrament te Dommelen, gehouden op 25 januari 2013 in het gildehuis aan de Bergstraat 33 te Dommelen.

Afgemelde leden:
M. van Beek Smeijers, W. Dekkers, A.(Alfons) van Dommelen, A. (Toon) van Dommelen, W. Hoevenaars. I. Hoevenaars, M. Jansen Coppens, J. Poos, R. Reijnders, F. van Wanroy.

1. Opening Hopman.
De hopman vindt het een eer om voor de eerste keer in zijn functie van hopman de Algemene ledenvergadering te mogen openen. Hij vraagt iedereen te gaan staan, opent de vergadering met de Christelijke groet en heet iedereen welkom. Daarna geeft hij het woord aan de Regerend Deken.

2. Herdenking overleden leden.
De regerend-deken vraagt om een minuut stilte waarin we onze overleden leden van het afgelopen jaar gedenken. Dit zijn dhr. Tinus Coppens en mw. Jeanet van Maurik de Laat.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2012
    en Jaarverslag deken schrijver 2012.

De regerend-deken noemt de namen van de leden welke zijn afgemeld voor deze vergadering. Hierna vraagt hij de vergadering of er op- of aanmerkingen zijn over de notulen van de Algemene ledenvergadering van 27 januari 2012. Er komen geen vragen en geen opmerkingen, zodat de notulen worden vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend.
Aansluitend volgt het jaarverslag van de Deken-schrijver.
Ook hierover kwamen geen vragen of opmerkingen zodat ook het jaarverslag werd goedgekeurd en ondertekend.

4. Jaarverslag deken fiscaal.
De deken-fiscaal presenteerde zijn jaarverslag met ondersteuning van lichtbeelden zodat de leden als het ware in de boeken konden mee kijken. Hij legde perfect uit hoe alle bedragen tot stand kwamen en kon alles specificeren. Hij is optimistisch over de financiŽle toekomst van ons gilde.
Er komen geen vragen over het financiŽle verslag zodat ook dit wordt goedgekeurd.

5. Verslag kascontrole commissie.
MariŽtte Mikkers doet verslag van de kascontrole. Die heeft ze gedaan samen met Henk Achten omdat Alfons van Dommelen verhinderd was de kascontrole mee te doen. De kasboeken zagen er netjes uit en alles is gecontroleerd. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.
De commissie heeft wel enkele aanbevelingengedaan, zoals o.a. de contributie per 1 januari 2013 opschonen, spaargeld reserveren voor volgende grote uitgaven en het digitaal archief ook als digitaal archief in ons gilde archief opslaan.
Alfons van Dommelen heeft toegezegd de komende twee jaren zitting te nemen in de kascontrole kommissie, die dus volgend jaar zal bestaan uit Alfons van Dommelen en Henk Achten.

6. Decharge deken fiscaal.
De regerend-deken bedankt de kascontrole commissie en stelt de vergadering voor om na deze mooie presentatie de deken-fiscaal te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

7. Begroting voor het boekjaar 2013.
Deze is in het financieel verslag opgenomen en is dus ook akkoord bevonden.

8. Verkiezingen:
8a Overheid:
De deken schrijver Ben van Velthoven is in verband met zijn nieuwe functie als hopman niet herkiesbaar. Omdat er geen kandidaten zijn om het secretariaat over te nemen blijft Ben dit voorlopig waarnemen.
Vaandrig Jac van Herk: is herkiesbaar en wordt door de vergadering herkozen.
8b Schietcommissie
Noud van Herk en Harrie Wijnen zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden door de vergadering herkozen.
8c Tromcommissie: Hier is kennelijk ergens in het verleden een foutje in geslopen. Wim Caris staat hierin genoemd. Wim is bereid zijn plaats in de commissie in te nemen, maar het rooster zal nog worden gecontroleerd hoe het precies zit met de volgorde.
Hierover zal in de volgende convocatie mededeling worden gedaan.

9. Pauze.
Er wordt een korte pauze gehouden.

10. Mededelingen.
In het jaarprogramma voor 2013 zijn ook enkele fouten ingeslopen. Deze zijn inmiddels hersteld, maar iedereen krijgt het gecorrigeerde jaarprogramma nog aangeboden.
Het streven van ons gilde is om op 23 maart a.s. de nieuwe kantine te openen. Het ligt in de bedoeling om de opening te laten plaats vinden door de burgemeester of de wethouder, waarna de kantine ook ingezegend zal worden. Hiervoor wordt onze oud ere-deken Jos Biemans uitgenodigd. Bij deze opening worden al onze leden uitgenodigd, de leden van de Club van Vijftig en de gilden van Kring Zuid. Op 7 april wordt de Dommelse gemeenschap uitgenodigd om de kantine en het schietterrein te komen bekijken. Mogelijk levert dit ook weer nieuwe leden op voor het gilde of de Club van Vijftig.
Omdat de contactavonden de laatste jaren slecht bezocht werden, leeft het idee om een reŁnie te gaan organiseren. Mogelijk komen er oud leden nog eens lang die dan opnieuw interesse in het gilde kunnen krijgen.
De eerste donatie voor 2013 is al weer toegezegd door een grote transport firma waarmee Hans zaken doet.
Er worden brieven gestuurd naar potentiŽle kandidaten om zich aan te melden voor de Club van Vijftig. Zoals uit het financiŽle verslag van de deken-fiscaal blijkt, heeft de opbrengst van deze Club de opbrengst van de donateursacties van destijds al ruim overschreden.

11. Rondvraag.
Drť van Dommelen: vraagt of het de bedoeling is dat bij de opening van de kantine ons gilde in uniform is. Dit is een unieke gilde activiteit, dus het gilde is bij de opening in uniform.
Jan van Brakel: Is het mogelijk om een reserve lid toe te voegen aan de kascontrole commissie? We zijn er tot heden nog steeds uitgekomen dus dit wordt niet nodig geacht.
Gerrit Caris: hoorde in het jaarverslag van de deken-schrijver een opmerking dat het jammer is dat ons gilde op dit moment geen Martinus en bedelaar meer kan uitbeelden.
Hij vraagt zich af hoe het dan komt dat Wim Caris een brief heeft ontvangen waarin staat vermeldt dat hij zijn uniform moest inleveren.
Hans Mikkers antwoord dat hij dan graag die brief zou willen zien. Er is nl. nooit een brief uitgegaan waarin de standaardruiter (dat was Wim Caris) zijn uniform moest inleveren. Er is destijds wel een convocatie naar alle leden uitgegaan om het oude uniform in te leveren omdat er nieuwe uniformen gemaakt zijn.

12. Sluiting.
De hopman verzoekt iedereen te gaan staan. Hij zegt dat we als overheid de opmerkingen uit de vergadering goed ter harte zullen nemen. Hij dankt de aanwezigen voor hun komst en inzet en sluit de vergadering met de Christelijke groet.

Hopman


B. van Velthoven
Regerend Deken


H. Mikkers
Deken Schrijver