SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELENSecretariaat:

Telefoon:
E-mail:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
info@sintmartinusgilde.nl

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het St. Martinusgilde van het Heilig Sacrament te Dommelen, gehouden op 27 januari 2012 in het gildehuis aan de Bergstraat 33 te Dommelen.

Afgemelde leden:
dhr. en mevr. Hoevenaars, dhr. H. Achten, dhr. M. van den Eijnden, dhr. Alf. van Dommelen, dhr. E. van Vugt, mevr. M. Bosmans en mevr. R. Reijnders.
Gildeheer J. van Beek en mevr. R. van Beek komen door omstandigheden wat later

1. Opening Hopman.
De hopman opent de algemene ledenvergadering welke deze keer in de ruimte van Den Doel wordt gehouden met de Christelijke Groet. Hij wenst iedereen een vruchtbare vergadering en geeft het woord aan de regerend deken Hans Mikkers.

2. Herdenking overleden leden.
De regerend deken vraagt om een ogenblik stilte om onze overleden leden te gedenken. Deze keer speciaal voor de overleden muziekinstrukteur Toon Meulendijks

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2011.
Vooraf gaande aan de notulen noemt de regerend deken de namen van de leden die zich voor deze vergadering hebben afgemeld. Tevens geeft hij een paar wijzigingen in de agenda door, nl. onder punt 5 staat de naam mevr. Hoevenaars, dit moet zijn Alfons van Dommelen, en onder punt 8c moet worden bijgevoegd: voorgedragen: mevr. Wilma van Herk.
Hierna vraagt hij de vergadering of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen. Er komen geen vragen of opmerkingen uit de vergadering, zodat de notulen worden vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend.
Hierna geeft hij meteen het woord aan de deken schrijver voor het jaarverslag over 2011.

Nadat het jaarverslag is voorgelezen door de deken-schrijver vraagt de regerend deken de vergadering of er hier op-of aanmerkingen over zijn. Nadat blijkt dat dit niet het geval is wordt het jaarverslag goedgekeurd en door de deken schrijver ondertekend.

4. Jaarverslag deken fiscaal.
Er is dit jaar veel gebeurd, zo begint de deken fiscaal zijn verslag. Hij kijkt eerst naar de balansrekening van 2011 en geeft hierover uitleg. Hij toont verder o.a. de lijsten met namen van de sponsors, leden van de Club van Vijftig, contributies e.d. Ook geeft hij uitleg over het eigen vermogen en het boekjaar 2011. De kas is gecontroleerd door Tillie Wijnen en Mariette Mikkers, Mariette heeft deze taak overgenomen van Alfons van Dommelen die vanwege privé omstandigheden moest afhaken voor deze controle.
Er komen geen vragen uit de vergadering over het verslag van de deken fiscaal en deze geeft het woord terug aan de regerend deken. Die vat het verslag kort samen met de woorden dat we zeker geen armgilde zijn maar dat er ook nog veel nodig is dit jaar.
Hij dankt de deken fiscaal voor zijn inspanningen en vraagt Mariette of zij volgen jaar ook in de kascontrole commissie zitting wil nemen, samen met Alfons van Dommelen. Zij gaat hiermee akkoord.

5. Verslag kascontrole commissie.
Tillie Wijnen: Er waren wat achterstanden bij de post contributies, maar die zijn intussen bij gewerkt. Eric legt uit hoe dat komt, dat heeft o.a. te maken met het sluiten van het boekjaar en er zijn enkele leden zijn die bv. voor twee jaar betalen.

6. Decharge deken fiscaal.
De regerend deken vraagt de vergadering of ze akkoord gaan met dechargeren van de deken fiscaal, en de vergadering gaat daarmee akkoord, zodat het financieel verslag ook definitief is vastgesteld.

7. Begroting voor het boekjaar 2011.
De deken fiscaal geeft aan dat hij op dit moment nog geen definitieve cijfers kan geven over het boekjaar 2012 omdat we die nog niet exact kennen. Dit heeft voornamelijk te maken met de bouw van de nieuwe kantine, o.a. de aansluitkosten voor gas en water zijn nog niet bekend. Ook de materiaalkosten zijn op dit moment nog niet bekend.
Hij geeft wel aan dat door de regerend deken Hans Mikkers ontzettend veel bespaard is op deze kosten. Hij toont nog eens een lijst waarin duidelijk wordt om welk bedrag dat gaat, waarop Hans applaus krijgt uit de vergadering. Wel geeft de deken fiscaal aan dat de begroting in grote lijnen overeen komt met die van vorig jaar.

8. Verkiezingen:
8a Overheid:
Hopman:
De hopman heeft vorig jaar te kennen gegeven zijn functie op de a.s. teerdag neer te leggen en is niet herkiesbaar. De regerend deken komt wat later in de vergadering hierop terug.
Regerend deken: De regerend deken wordt met algemene stemmen herkozen
8b Schietcommissie
Dré van Dommelen en Hans Mikkers worden beiden herkozen als lid van de schietcommissie.
8c Bazuincommissie: Wilma van Herk wordt na voordracht benoemd in de bazuin- commissie.
Hans Mikkers zegt dat enige tijd geleden de dagelijkse overheid en de gildeheer bijeen zijn geweest om de opvolging van de hopman te bespreken.
De overheid wil zo snel mogelijk duidelijkheid hierover. Tijdens die bijeenkomst is gebleken dat Ben van Velthoven wordt voorgedragen als nieuwe hopman, met instemming van de gehele dagelijkse overheid. Daar er tot de aanvang van de vergadering zich geen nieuwe kandidaten gemeld hebben is deze voordracht definitief. Ben zal tijdens de teerdag worden geïnstalleerd als nieuwe hopman van ons gilde. Hierop volgend vraagt Ben even het woord.
Hij bedankt de overheid en het gilde voor het vertrouwen wat in hem gesteld wordt. Hij benadrukt dat hij nooit dezelfde hopman kan worden als Wim Dekkers, zo is er namelijk maar één. Ben beloofd zijn best te doen om een waardig opvolger te worden, die tradities en het gilde ook hoog in het vaandel heeft staan.

9. Pauze.


10. Mededelingen.
10.1 Hans Mikkers: In de vorige Algemene Ledenvergadering is besloten de contributie per 1 januari 2012 te verhogen. Dit is nu gebeurd en hij vraagt de leden om hun bank of giro instelling hiervan in kennis te stellen om het bedrag bij afschrijving aan te passen.
10.2 De muziekinstructeur, Toon Meulendijks is onlangs overleden. Er is een nieuwe instructeur gezocht en gevonden in de persoon van de heer Henk van Moorsel . Er is met hem afgesproken om voorlopig een jaar les te geven, daarna zal worden geëvalueerd.
10.3 Aanpassing repetitierooster: 19 februari vervalt de repetitie vanwege carnaval, en 10 juni vanwege de teerdag de dag ervoor.
10.4 Het gilde heeft voortaan een website op Internet. Het adres is http://www.sintmartinusgilde.nl. De schoonzoon van de hopman heeft deze gebouwd en beheert de site. Hans vraagt Wim om zijn schoonzoon hiervoor te bedanken.
10.5 Jubilarissen: We hebben dit jaar diverse jubilarissen, o.a. Harrie en Tillie Wijnen 25 jaar, Wim Dekkers 40 jaar en Noud van Herk 50 jaar. Zij zullen op de teerdag worden gehuldigd. Op de teerdag zullen ook de eerste obligaties worden uitgekeerd.
10.6 Intergildekoning schieten: Vind plaats op 24 juni en er is in de gezamenlijke gilde besloten dat dit naar de schietterreinen terug te brengen. Dit in verband met de veiligheid van de schutters en burgers, anders mag er niet meer worden geschoten door burgers.
Dommelen is in 2014 aan de beurt om dit te organiseren.


11. Rondvraag.
Mevr. Van Beek vraagt of al bekend is wanneer de nieuwe kantine wordt geopend. Hans Mikkers antwoord dat dit nog niet bekends is maar dar zal worden geprobeerd om dot nog dit jaar te laten plaats vinden.
Verder zijn er geen vragen, waarna Hans dank zegt aan de overheidsleden die voor deze vergadering hun werk hebben gedaan, maar zeker ook aan de poetsploeg, de terreinknechten, de Club van Vijftig en sponsors. Hierop geeft hij het woord aan de hopman voor de sluiting.

12. Sluiting.
De hopman sluit deze Algemene ledenvergadering voor de laatste keer in zijn functie van hopman af. Hij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en wenst allen een prettige avond.

Hopman


W. Dekkers
Regerend Deken


H. Mikkers
Deken Schrijver


B. van Velthoven