SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELENSecretariaat:

Telefoon:
E-mail:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
info@sintmartinusgilde.nl

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het St. Martinusgilde van het Heilig Sacrament te Dommelen, gehouden op 28 januari 2011 in het gildehuis aan de Bergstraat 33 te Dommelen.

Afgemelde leden:
H. Achten, J. van Beek, R. van Beek Smeijers, A. van Herk, W. van Herk de Groot, W. Hoevenaars, I. Hoevenaars, W. Jansen, J. Pluijmen, R. Reijnders, J. Staals, D. Wienholts.

1. Opening Hopman.
De hopman heet om 20.00 uur iedereen welkom. We hebben een redelijke groep bij elkaar, zegt hij en opent de algemene vergadering met de Christelijke groet. Hij wenst de leden een goede vergadering.

2. Herdenking overleden leden.
In het gildejaar 2010 zijn twee gildeleden ons ontvallen, Riek Dekkers van Vught en Riek Coppens de Haas. De regerend deken vraagt een ogenblik van stilte om deze leden en de overige overleden leden van ons gilde te gedenken.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2010.
De regerend deken Hans Mikkers vraagt de vergadering naar op- of aanmerking op deze notulen. Er komen geen vragen of opmerkingen zodat de notulen worden vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend. Aansluitend leest deken schrijver Ben van Velthoven het jaarverslag over 2010 voor. Ook het jaarverslag wordt door de vergadering goed gekeurd en onder dankzegging van de regerend deken door de deken schrijver ondertekend.

4. Jaarverslag deken fiscaal.
Deken fiscaal Eric Jansen toont zoals de laatste jaren gebruikelijk is, in een power point presentatie van de Winst en Verlies begroting 2010, met daarna de Balans 2010. Hij laat o.a. in een grafiek zien hoe het verloop is geweest in de afgelopen jaren van het eigen vermogen, Club van Vijftig, en laat zien wie o.a. de sponsoren zijn van de nieuwe uniformen. Hij bedankt de regerend deken die enorm aan deze kar van de Club van Vijftig en de sponsoren van de nieuwe uniformen heeft getrokken. Hans ontvangt hiervoor applaus.

5. Verslag kascontrole commissie.
Tillie Wijnen doet mede namens Ineke Hoevenaars verslag van de kascontrole. Na intensief en zeer kritisch speurwerk in de boeken hadden ze een klein foutje gevonden. Dit werd rechtgezet en ze complimenteerde de deken fiscaal voorde goede opzet van het financiële systeem.

6. Decharge deken fiscaal.
Nadat de vergadering is geďnformeerd zijn er geen vragen meer over het boekjaar 2010. De regerend deken stelt de vergadering voor om aan de deken fiscaal discharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

7. Begroting voor het boekjaar 2011.
De deken fiscaal gaat over tot de begroting voor het nieuwe boekjaar en geeft uitleg over de getoonde bedragen. Ook hier zijn geen vragen uit de vergadering zodat de begroting voor 2011 wordt goedgekeurd.
De regerend deken vraagt de vergadering naar nieuwe kandidaten om in de volgende kascontrole commissie zitting te nemen. Alfons van Dommelen stelt zich beschikbaar en vormt met Tillie Wijnen de nieuwe kascontrole commissie. Ineke Hoevenaars was aftredend.

8. Verkiezingen:
a) Overheid: deken fiscaal Eric Jansen en deken thesaurier Harrie Wijnen worden beiden herkozen
b) Schietcommissie: Noud van Herk en Harrie Wijnen worden beiden herkozen.


9. Pauze.
Er wordt een korte pauze gehouden.

10. Mededelingen.
De regerend deken doet de volgende mededelingen:
10.1 Bij binnenkomst in de vergaderzaal is een brief uitgedeeld van de uitbater van Partycentrum Bommel over alle verenigingen die hier hun thuisbasis hebben. Hans brengt deze brief onder de aandacht van onze leden.
10.2 De oude gilde uniformen zijn vernietigd op drie na. Deze worden bewaard voor de historie, en kunnen mogelijk nog eens ergens voor worden gebruikt.
10.3 Er is contact geweest met de St. Martinusparochie uit Breda. Deze bestaat op 12 juni dit jaar 750 jaar en heeft ons gilde verzocht deze viering met een gildemis op te luisteren. Hans vraagt of er belangstelling hiervoor is. Gerrit Caris vraagt of we eventuele beloften waar kunnen maken. Het antwoord hierop is dat er al is toegezegd dat onze groep niet heel groot zal zijn, en dat we ook geen uitbeelding kunnen doen van een Martinus met bedelaar. Volgens de organisator is het echter de bedoeling dal we alleen de mis opluisteren met ons gilde. Met toestemming van de vergadering zal opnieuw contact met de parochie in Breda worden opgenomen om verdere afspraken te maken.
10.4 De overheid heeft een berekening gemaakt van de uitgaven van ons gilde in verhouding met de contributie. Het blijkt dat er dan bij de activiteiten geld bij moet omdat de contributie niet toereikend is om alle kosten te dekken. Het voorstel is om per 1 januari 2012 de contributie te verhogen van € 24,00 naar € 28,00 per jaar voor leden boven de 16 jaar, en voor jeugdleden van € 8,00 naar € 12,00 per jaar. Hans Mikkers legt ook uit waarom verhoging noodzakelijk is: het hoofdvaandel is in slechte staat en is dringend aan vervanging toe, denk aan de schuilhut die in zeer slechte staat verkeert en waarmee we direct aan de slag gaan als de vergunning er is. De contributie is verder sinds de omzetting van de gulden naar de euro in 2001 niet meer aangepast. Jack van Herk vindt het bedrag eigenlijk nog te laag en zegt dat de contributie minimaal kosten dekkend zou moeten zijn.
Hans antwoord dat veel van onze leden ook lid zijn van onze Club van Vijftig en op die manier ook voor extra inkomen zorgen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel tot verhoging.
10.5 Op 8 februari a.s. komt de kleermaker bij het gildehuis om alle nieuwe uniformen te controleren en eventueel aanpassingen te doen.
10.6 Dré van Dommelen stelt voor om in juni een middag te organiseren voor de schooljeugd op het schietterrein. Ze zouden dan kunnen kennis maken met het gilde en diverse disciplines zoals bv. vendelen en schieten met een lasergeweer. De vergadering vindt dit een goed voorstel en Dré kan hiermee aan de slag.
10.7 Er is een verzoek gekomen van de vijf gezamenlijke Valkenswaardse gilde of er mogelijk nog ideeën zijn om het programma van het Intergilde Koningschieten aan te passen, bv. aanvangstijd of andere onderdelen. Voorstelen kunnen bij de overheid worden ingediend.
10.8 Ook in 2011 zijn er weer diverse jubilarissen. Hans noemt Alfons en André van Dommelen, 40 jaar lid, Joke Caris 25 jaar lid en Riet Reijnders 12˝ jaar lid.
10.9 Er is een uitnodiging gekomen van pastoor Biemans. Hij viert op 4 juni zijn gouden priesterfeest in Dommelen en de bedoeling is dat het gilde hierbij aanwezig zal zijn.
10.10 Hans Mikkers bedankt de leden van de Club van Vijftig, de deken schrijver, deken fiscaal, de kleding commissie, de poetsploeg op het schietterrein en de onderhoudsploeg van het schietterrein Er is door iedereen hard gewerkt en er is veel bereikt. Ook bedankt hij alle sponsoren en iedereen die het gilde een warm hart toe draagt, zonder hun hulp zouden lang niet alles kunnen doen wat nodig is.


11. Rondvraag.
Gerrit Caris vraagt of er bericht is binnengekomen van het overlijden van een gildebroeder uit Waalre. Hierover is niets bekend. Ria van den Eijnden vraagt hoe we straks de gildemis gaan doen wanneer de Valkenswaardse parochies verdeeld gaan worden en de Martinuskerk gesloten zou gaan worden. Hans Mikkers antwoord: Het zijn geruchten, er is hierover nog niets bekend, maar wij zijn een Dommels gilde en gaan in Dommelen naar de kerk met onze patroonsviering, en nergens anders.

12. Sluiting.
De regerend deken geeft het woord aan de hopman. Deze bedankt de leden voor het bijwonen van deze Algemene Ledenvergadering en hij wenst iedereen nog een prettige avond. Met die woorden is de Algemene Ledenvergadering gesloten.

Hopman


W. Dekkers
Regerend Deken


H. Mikkers
Deken Schrijver


B. van Velthoven