SINT MARTINUS GILDE

   VAN    HET    HEILIG    SACRAMENT    DOMMELEN

                           

                                CONVOCATIE

 

Secretariaat: Servatiusdal 19

              5551 CK  Dommelen

Telefoon:     040 2017767

Dommelen:    2 januari 2015   

E-mail:       info@sintmartinusgilde.nl

Internet:     WWW.sintmartinusgilde.nl

Convoc.nr.:   01.15

 

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

U wordt hierbij uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van ons gilde welke gehouden wordt op vrijdag 16 januari 2015 om 20.00 uur in het gildehuis aan de Bergstraat 33 in Dommelen.

 

Agenda:

  1. Opening door de hopman
  2. Herdenking overleden leden
  3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 17 januari 2014   
    Jaarverslag van de Deken-schrijver
  4. Jaarverslag van de Deken-fiscaal
  5. Verslag van de kascontrole commissie
  6. Decharge Deken-fiscaal
  7. Begroting voor het boekjaar 2015
  8. Verkiezingen:

a)     overheid:

Vacant: Regerend deken

Aftredend en herkiesbaar Opperdeken Wim Jansen

De overheid stelt Theo van den Heuvel voor als kandidaat Reg.deken

b)     schietcommissie: Aftredend en herkiesbaar  Harrie Wijnen

   vacature

Nieuw: kantinecommissie.

 

Eventuele kandidaten voor vrijgekomen functies kunnen zich schriftelijk of mondeling melden bij de overheid tot aan de aanvang van de vergadering.

 

   9. Pauze

 

  10. Mededelingen

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

 

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid