D††††††† SINT MARTINUS GILDE

 

†††††††††††††††††††† VANHETHEILIGSACRAMENTDOMMELEN

 

 

Concept Notulen van de Algemene ledenvergadering van het St. Martinusgilde van het Heilig

Sacrament te Dommelen, gehouden op 15 januari 2016 in het gildehuid aan de Bergstraat 33 te Dommelen

 

Afgemelde leden: H. Achten A. Baken Antonis M. van Bommel v.d. Nieuwenhof S. Bos

M. Bosmans. A. van Dommelen A. van Dommelen R. v.d. Eijnden van Poppel R. Reijnders E. Van Vugt F. Spooren.

 

1.      Opening door hopman:

De hopman verzoekt alle leden te gaan staan en opent de Algemene Ledenvergadering met de Christelijke groet. Hij heet iedereen welkom en duid op het belang van deze vergadering waar vanavond historische beslissingen genomen kunnen gaan worden.

 

2.      Herdenking overleden leden:

De hopman vraagt om een moment van stilte en bezinning om onze overleden leden te gedenken. Vanavond gedenken we speciaal oud ere deken Drť van Dommelen.

 

 

3.      Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2015:

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd door de vergadering. Hierop worden ze vastgesteld en ondertekend.

 

4.      Jaarverslag van de Deken Schrijver:

Dit wordt voorgelezen door de hopman c.q. waarnemend deken schrijver. Na het voorlezen kunnen vragen of opmerkingen hierover worden gesteld. Een opmerking komt van Gerrit Caris: De Martinusviering in Dommelen was een week eerder dan in het verslag staat vermeld. Daarna word de schrijver onder applaus van de vergadering bedankt voor het werk.

 

5.Jaarverslag Deken Fiscaal:

De deken fiscaal vraagt de leden eerst om aanpassing van de bankgegevens. Het blijkt nl. dat nog niet iedereen de verhoging van de contributie in het afgelopen jaar aan de bank heeftdoorgegeven, of zelf heeft verwerkt. Hierna laat hij op een scherm zien hoe het financiŽle jaarboek er uit ziet en geeft tekst en uitleg hierbij. Uit de resultaten blijk dat eer een kleine winst is geboekt in het afgelopen jaar.

 

6.Verslag kascontrole commissie:

De deken fiscaal geeft het woord aan Wim Jansen die de kas heeft gecontroleerd, samen met Wilma van Herk. Wim: Samen met Wilma hebben we de kas van het gilde gecontroleerd. We hebben ons er twee uren over gebogen en geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. Wilma vult hierop aan: Wat we gezien hebben klopte perfect.

Nadat de commissie bedankt is wordt een oproep gedaan voor een nieuw lid van de controle commissie. Jan van Brakel meldt zich. Hij gaat volgend jaar samen met Wim Jansen da kas controleren. Hierna bedankt de regerend deken de commissie en de deken fiscaal voor zijn verslag.

 

7.Decharge Deken Fiscaal :

De regerend deken vraagt de vergadering decharge te verlenen aan de deken fiscaal. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

 

8.Begroting voor het boekjaar 2016:

Eric legt uit waar de in de begroting genoemde bedragen vandaan komen, o.a. de energie kosten. Exacte bedragen kunnen pas worden gegeven wanneer in mei de eindafrekening van de energienota komt. Er is voor de eigen watervoorziening een (dure) waterput aangelegd. Na tekst en uitleg gaat de vergadering ook met deze begroting akkoord.

 

9.Verkiezingen:

†††† Overheid: deken schrijver.

De functie van deken schrijver was al drie jaar vacant. Op het allerlaatste moment heeft zich een kandidaat gemeld voor de functie van deken schrijver: Carel van Bommel. Hij geeft aan dat hij voorlopig deze functie wil uitoefenen om het gilde vooruit te helpen. De overheid stelt hem voor als kandidaat en de gehele vergadering gaat unaniem akkoord, zodat hierover niet schriftelijk gestemd hoeft worden. De hopman is zeer verheugd met deze voordracht en legt aan Carel uit dat hij goed ingewerkt zal worden en dat de administratie voor het grootste gedeelte digitaal is. Hierop wordt Carel door de hopman geÔnstalleerd door hem de sjerp en her schild van deken schrijver om te hangen. Onder applaus wordt Carel verwelkomd door de overheid en gefeliciteerd. Ben zegt deze notulen nog in zijn geheel af te zullen werken.

†† Vaandrig:

Jac van Herk is herkiesbaar en wordt door de vergadering ook unaniem herkozen.

 

De regerend deken stelt voor om de commissies trommem, bazuinen en vendelen op te heffen. Het ledenbestand is op dit moment zodanig dat de commissies eigenlijk geen directe functie hebben en dat de overheid de verantwoording heeft en neemt voor als er problemen mochten zijn. De vergadering toont begrip en gaat ook hiermee akkoord.

 

10.Pauze:

Er wordt een korte pauze gehouden.

 

11.Voorstel agenda wijziging:

De regerend deken stelt voor om de agenda te wijzigen in verband met het verloop van de vergadering. De agendapunten 10 en 11 worden omgedraaid zodat eerst aan de orde komt:

 

12. Mededelingen:

De regerend deken stelt voor door de huidige gildekamer op het schietterrein effectiever te gaan gebruiken door meer activiteiten te organiseren zoals bv. kaartavonden en de contactavond. Hierbij kunnen dan ook de leden van de Club van Vijftig betrokken worden. Hier zijn de meningen over verdeeld. Men denkt dat de leden van de Club van Vijftig daar mogelijk weinig behoefte aan zullen hebben en bovendien wanneer gaan die activiteiten plaats vinden, op een avond of op een middag? Na discussie besluit men dat de overheid hierover nog eens goed gaat nadenken of het voorstel haalbaar is. Wel wordt overwogen om de leden van de Club van Vijftig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van het gilde te betrekken.

MariŽtte Mikkers heeft zich kandidaat gesteld voor de overheid. Voordat Mariette zitting kan nemen in de overheid, moeten echter eerst de statuten gewijzigd worden en goedgekeurd worden door de ledenvergadering.

 

13.Voorstel wijziging statuten:

Jac van Herk heeft de voorgestelde wijzigingen op papier gezet en aan de leden op de vergadering uitgedeeld. Op een enkel punt worden de statuten aangepast voor wat betreft taalgebruik of spelling.

Van een artikel in de statuten is niet duidelijk hoe dit moet worden geÔnterpreteerd. Omdat dit belangrijk is i.v.m. de stemming zal dit worden voorgelegd om advies, aan een van onze gildebroeders, Martijn van Wanrooij die in zijn functie als advocaat daar duidelijkheid in zou kunnen geven.

Hierna wordt besloten dat voor goedkeuring van de statuten, een nieuwe ledenvergadering nodig is die binnen de door de staturen gestelde termijn zal plaats vinden.

 

14.Rondvraag:

Ria van Beek: Op bladzijde 26 van de statuten word gesproken over kunst-historisch gildebezit en gronden. Wat wordt daarmee bedoeld?

Het kunst-historisch gilde bezit bestaat o.a. uit het gildezilver en de (oude) gilde attributen, beelden etc. Ook het terrein is eigendom. Verder heeft het gilde nog ruim een halve hectare grond in dommelen in eigendom welke wordt verpacht.

Gerrit Caris: De stichting voor Outer en Heerd is bezig met een groep samen te stellen die bezig is met gilden die in de toekomst slapend kunnen gaan, d.w.z. te weinig leden hebben om nog actief te kunnen zijn. Zou het verstandig zij n om voor ons gilde na te gaan waar wij in zo een geval onze spullen zouden kunnen onderbrengen?

Artikel 24 van de statuten van ons gilde is hier duidelijk over. De spullen gaan dan (tijdelijk) naar de gemeente Valkenswaard.

Verder vraagt Gerrit naar de ere hopman Wim Dekkers, daar hoort hij weinig over. De hopman antwoord dat hij onlangs nog bij Wim op bezoek is geweest. Gezien zijn omstandigheden maakt hij het redelijk goed, zij het dat zijn conditie wel minder wordt.

De hopman heeft na het bezoek aan Wim tijdens de repetitie hierover verteld aan de toen aanwezige leden.

Carel van Bommel: Wanneer in ons gilde vrouwen toegelaten worden om mee te schieten voor het koningschap en ze schieten zich koning, hoe zullen ze dan worden genoemd en hoe wordt de eventuele partner genoemd?Hierover staat formeel niets op papier. In de meeste gilden wordt de vrouw die zich koning schiet ook koning van het gilde genoemd. De eventuele echtgenoot kan dan prins of gemaal worden genoemd.

Tillie Wijnen: Hoe zit het met de presentjes voor onze zieke leden. Blijft dat zo?

Hierin verandert niets. Langdurig zieke leden of bij ziekenhuis opnamen krijgen de leden een attentie van het gilde. Met kerstmis hebben deze leden ook een door MariŽtte gemaakte attentie ontvangen.

Er wordt nog gevraagd naar de datum voor de fietstocht. Deze is nog niet bekend maar wordt i.o.m. de kantinecommissie tijdig bekend gemaakt aan onze leden.

 

De regerend deken bedankt Ben voor het werk aan het secretariaat van de laatste twintig jaren. Hij benadrukt dat het toch een zware taak is en veel werk is, en zal in de volgende overheids vergadering hierop terug komen om op een passende wijze afscheid te nemen.

 

15. Sluiting:

Ben bedankt de regerend deken voor de mooie woorden en benadrukt nogmaals dat hij het graag en met plezier heeft gedaan. Hierop vraagt hij de vergadering op te staan en sluit dan de vergadering met de Christelijke groet.

 

Hopman†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Regerend-Deken †††††††††††††††††† Deken schrijver†††††††††

 

 

 

 

B. van Velthoven†††††††††††††††††††††††††††† Th. v.d. Heuvel†††††††††††††††††††††† C. van Bommel†††††††††††††††