SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELENSecretariaat:

Telefoon:
E-mail:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
info@sintmartinusgilde.nl

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het St. Martinusgilde van het Heilig Sacrament te Dommelen, gehouden op 16 januari 2015 in het gildehuis aan de Bergstraat 33 te Dommelen.

Afgemelde leden:
H. Achten, S. Bos, M. Bosmans, W. Hoevenaars, I. Hoevenaars.

1. Opening Hopman.
De hopman vraagt de leden op te staan en opent deze Algemene Ledenvergadering met de Christelijke groet. Daarna heet hij de aanwezige leden welkom en gaat over tot de agenda van deze vergadering. Hij stelt voor de vergadering te leiden tot aan het moment dat er een nieuwe regerend deken gekozen gaat worden in verband met het overlijden van de voormalig regerend deken Hans Mikkers

2. Herdenking overleden leden.
In het afgelopen gildejaar is regerend deken overleden. De hopman vraagt een moment van stilte en bezinning om Hans te gedenken. De vergadering wordt hervat met de opmerking dat we Hans zeker niet zullen vergeten.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 2014
    en Jaarverslag deken schrijver 2012.

De hopman zegt vooraf dat er twee taalfoutjes in staan en vraagt de aanwezige leden om bij punt 8 onder e. toe te voegen: Kascontrolecommissie Alfons van Dommelen en Wilma van Herk. De hopman vraagt naar op- of aanmerkingen over deze notulen. Die komen niet, waarna ze worden vastgesteld, goedgekeurd, en worden ondertekend door de hopman als waarnemen deken schrijver en Theo van den Heuvel als waarnemend regerend deken.
Aansluitend leest de hopman het jaarverslag voor, en nadat ook hierover geen vragen of opmerkingen van de leden kwamen ondertekende de hopman ook dit verslag onder applaus uit de zaal.

4. Jaarverslag deken fiscaal.
Deken fiscaal Eric Janssen houdt een helder betoog over de financiële situatie van ons gilde. De leden kunnen via een schermmee kijken hoe de inkomsten en uitgaven staan geregistreerd. De trend voor de toekomst is wat minder rooskleurig, door het wegvallen van sponsoren en het waarschijnlijk verminderen en stopzetten van de gemeentelijke subsidie. Tijdens de presentatie toont Eric ook nog een foto van de laatste door Hans ondertekende declaratie.

5. Verslag kascontrole commissie.
Alfons van Dommelen en Wilma van Herk hebben de gildekas gecontroleerd bij de deken fiscaal. Alfons doet hiervan verslag. Er is tot op details gecontroleerd, en er zijn geen onvolkomenheden te vinden. Alles was zeer duidelijk, goed verzorgd en bij gewerkt. De hopman bedankt de deken fiscaal voor zijn werk en inzet.

6. Decharge deken fiscaal.
Naar aanleiding van het bovenstaande vraagt de hopman decharge aan de vergadering voor de deken fiscaal. De vergadering gaat er mee akkoord en daarmee is de deken fiscaal gedechargeerd.

7. Begroting voor het boekjaar 2013.
De begroting voor 2015 is door de dekenfiscaal meegenomen in zijn financieel verslag.

8. Verkiezingen:
8a Overheid:
De functie van regerend deken is vacant. De hopman stelt namens de overheid Theo van den Heuvel voor als nieuwe regerend deken. Er zijn geen tegenkandidaten. Er komen ook geen tegenstemmen, zodat Theo bij acclamatie unaniem door de vergadering is gekozen als regerend deken. De gildeheer merkt op dat de stemming over personen schriftelijk had moeten geschieden. Bij het nalezen van de statuten blijkt dat in het verre verleden over personen gestemd werd door middel van zwarte en witte bonen. Aangezien ons gilde dat niet meer heeft is statutair stemmen bij acclamatie ook rechtsgeldig. (art.13.6) Hierop vraagt de hopman Theo of hij de functie wil aanvaarden, waarop Theo volmondig ”ja”antwoord. De hopman vraagt hem dan om op te staan waarop hij de sjerp en schild van regerend deken omgehangen wordt, en krijgt de voorzittershamer overhandigd, waarmee de installatie een feit is. De hopman feliciteert Theo en zegt er vast van overtuigd te zijn dat hij een waardig en deskundige regerend deken zal zijn. Applaus volgt en felicitaties.
8b Opperdeken
Wim Jansen is herkiesbaar. Zelf geeft Wim aan dat hij vanwege zijn vitaliteit niet meer overal aan kan deelnemen, maar dat staat zijn functie als opperdeken niet in de weg. Wim wordt aldus met algemene stemmen herkozen.
8c Schietcommissie
Harrie Wijnen wordt ook herkozen, er is echter ook hier een vacature ontstaan, deze wordt vanaf nu ingevuld door Jan van Brakel die zich beschikbaar stelt en waarmee de vergadering ook akkoord gaat.
8d Kantinecommissie:: Een nieuwe commissie die de overheid wil benoemen om de taken van Mariëtte enigszins te ontlasten. Er zijn wel diverse leden die haar helpen bij de diverse activiteiten, maar het zou goed zijn als ook hier een en ander goed geregeld is wanneer Mariëtte er is een keer niet is. Er komen geen spontane reacties uit de zaal, wat Carel van Bommel de opmerking ontlokt dat het jammer is dat er niet gereageerd wordt omdat er eigenlijk niet echt veel gevraagd wordt van de eventuele kandidaten. Ria van Beek stelt voor om de huidige medewerkers/sters in de commissie te benoemen met Mariette als voorzitter. Deze medewerkers/sters zijn: Harrie Wijnen, Tillie Wijnen, Noud van Herk en Wilma van Herk. Allen gaan hiermee akkoord, waarmee de commissie is geformaliseerd.

9. Pauze.
Onder de pauze werd historisch film materiaal van het gilde getoond, waarna nog diverse foto’s te zien waren van onze overleden regerend deken Hans Mikkers.

10. Mededelingen.
10.1 Er is gevraagd om de gildeleden die minder mobiel zijn voortaan van huis te laten ophalen door andere gildeleden, zodat ook zij bij onze activiteiten betrokken kunnen blijven. In de geest van het gilde en broederschap moet dit geen probleem zijn. 10.2 De hopman deelt mee dat hij zijn functie als deken schrijver bij het aannemen van zijn functie als hopman twee jaar geleden heeft neergelegd. In dat twee jaar zijn er enkele gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten, maar dat heeft helaas niets opgeleverd. Hij geeft aan dat dit op het moment door diverse redenen de combinatie van hopman en deken schrijver niet goed meer gaat lukken en zegt om uiterlijk op het einde van dit jaar definitief te willen stoppen met het voeren van het secretariaat van het gilde. Het kostte moeit om die beslissing te nemen, maar nog langer doorgaan is niet goed voor hem en het gilde. Jack van Beek reageert hierop door te zeggen dat hij het fijn vind dat Ben tot het einde van het jaar wil doorgaan, dat geeft ruimte op naar een goede opvolger te zoeken. Theo van den Heuvel vindt het ook belangrijk dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe deken schrijver komt, hij noemt het secretariaat het hart van het gilde. In deze context zoeken we dan ook iemand die zich volledig wil inzetten en ook bereid is om in een uniform met ons gilde mee te gaan bij onze activiteiten.

11. Rondvraag.
Alfons van Dommelen:
Kunnen we de naam van Hans Mikkers niet op een of andere manier koppelen aan de nieuwe kantine? Daar is door diverse leden al over nagedacht, maar we blijven zoeken naar een passende manier om de naam van Hans te verbinden aan de kantine of het terrein.
Liesbeth Wolffs:
Wil mogelijk mee gaan doen met koningschieten en zou graag een termijn horen waarbinnen de statuten kunnen zijn aangepast en doorgegeven aan de leden.
Dit vraagt om een zorgvuldige bestudering van de statuten en gaat zo spoedig mogelijk gebeuren. Er wordt getracht om nog dit jaar de statuten aangepast te hebben ter goedkeuring aan de ledenvergadering, maar moet uiterlijk in 2017 rond zijn i.v.m. mogelijke deelname dames aan het koningschieten.
Theo van den Heuvel:
Vraagt één lid erbij voor de commissie die de statuten aan het herzien is. Jack van Beek meldt zich hiervoor aan.
Mariëtte Mikkers:
Had dezelfde vraag als Alfons, maar dan met betrekking tot de kantine. Blijven we deze kantine noemen of gildekamer of kiezen we hiervoor ook een andere benaming.
Jack Gubbels:
Heeft gekeken naar andere veer om de bazuinen van binnen te reinigen. De instructrice Yvonne zou kijken waar deze te koop zijn. Volgens Harrie Wijnen moeten lange veren te koop zijn. Mogelijk bij fa. Johan van Geffen te Veldhoven.
Dennis van Herk:
Vraagt of hij een verlof kan krijgen om te kunnen schieten. Dit moet worden geregeld door de schuttersleider, die gaat Dennis aanmelden bij de KNTS (Koninklijke Nederlandse Traditionele Schutters) en gaat hierover contact opnemen met Nico In’t Veld, raadsheer schieten van Kring Kempenland. Dennis geeft ook aan bereid te zijn een uniform te dragen en een zilvermantel te dragen.
Christ Hoeks:
Heeft ooit foto’s gestuurd naar het gilde, hij vraagt zich af waar die gebleven zijn. Die zitten in het archief.

Als laatste onderwerp komst de datum van de fietstocht ter sprake. Na enig heen en weer geschuif wordt dit 19 juli.
Niets meer aan de orde zijnde dankt de regerend deken Theo van den Heuvel iedereen voor de betrokkenheid en inzet en vraagt de hopman de vergadering te sluiten.

12. Sluiting.
Der hopman dankt Theo voor het aannemen van zijn nieuwe functie en wenst hem daarbij veel succes en wijsheid. Hierna vraagt hij de leden op te staan en ook onder dankzegging sluit hij af met de Christelijke Groet.

Hopman / wnd. Deken-Schrijver


B. van Velthoven
Regerend Deken


Th. v.d. Heuvel
Overheidslid


H. Wijnen