SINT MARTINUS GILDE

 

                  VAN  HET  HEILIG  SACRAMENT  DOMMELEN

 

 

    Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het St. Martinusgilde van het Heilig

Sacrament te Dommelen, gehouden op17 januari 2014 in het gildehuis aan de

 Bergstraat 33 te Dommelen.

 

 

Afgemelde leden: Mevr. M. Bosmans en mevr. T. Wijnen, de HH. Th. V.d. Heuvel.

A. van Velthoven, E. van Vugt.

 

 1. Opening Hopman

De hopman verzoekt de aanwezige leden op te staan en opent met de Christelijke groet.

Hij heet iedereen welkom en merkt op dat de opstelling van de plaatsen in de zaal wat anders is dan we gewend zijn. Zo lijkt het of er meer mensen aanwezig zijn. Hij geeft het woord aan de regerend deken.

 

 1. Herdenking overleden leden

De regerend deken vraagt een ogenblik stilte te betrachten om onze overleden leden  te  gedenken. In het afgelopen gildejaar zijn geen leden van ons gilde overleden. Hierna noemt hij de namen van leden welke zich hebben afgemeld voor deze Algemene Ledenvergadering. Verder deelt hij mee dat er een agendapunt is toegevoegd: 9a. contributie.

 

 1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2013 en jaarverslag wnd. deken schrijver over 2013

De regerend vraagt naar op- of aanmerkingen over deze notulen. Die zijn er niet en aldus worden de notulen door de vergadering goedgekeurd, waarna ze, met dank aan de notulist, worden vastgesteld en door de betrokken overheidsleden worden ondertekend.

 

 1. Jaarverslag deken fiscaal

De regerend deken geeft het woord aan de deken fiscaal voor zijn jaarverslag. De deken fiscaal heeft zoals we intussen gewend zijn weer een presentatie gemaakt waarop perfect wordt aangeven en hoe de financiële situatie van het gilde op dit moment is. Ook noemt hij de sponsors die er voor gezorgd hebben dat we hebben kunnen verwezenlijken wat in de planning lag. Hij heeft diagrammen gemaakt die weergeven hoe de verhoudingen zich de laatste jaren ontwikkelden.

De Club van Vijftig is weer wat gegroeid, de contributies van de gildeleden blijft redelijk stabiel. Hij geeft het woord aan dhr. Henk Achten voor:

 

 1. Verslag kascontrole kommissie

Henk Achten doet mede namens Alfons van Dommelen verslag. Ze hebben alles bekeken en gecontroleerd en “er was geen speld tussen te krijgen” aldus Henk. Verder is geconstateerd dat er aan een digitaal archief wordt gewerkt, en dat de contributie achterstand enorm is ingelopen, dank zij het werk van de deken fiscaal die afgelopen jaar heel veel tijd heeft ingestoken om een programma te maken wat het financiële gedeelte erg actueel en inzichtelijk maakt. Ook probeert hij naar oplossingen te zoeken om meer jeugd bij het gilde te betrekken.     

 

 1. Decharge deken fiscaal

Nadat de vergadering ook haar goedkeuring heeft uitgesproken over het financiële verslag en er ook hier geen vragen over worden gesteld vraagt de regerend deken aan de vergadering om decharge te verlenen aan de deken fiscaal. De vergadering stemt hiermee in.

 

 1. Begroting boekjaar 2014

Deze wijkt niet veel af ten opzichte van andere jaren, alleen staat er voor dit jaar een nieuw hoofdvaandel bij vermeld.

 

 1. Verkiezingen
 1. Overheid: Deken fiscaal Eric Janssen en deken thesaurier Harrie Wijnen zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten, beiden worden herkozen.
 2. Schietcommissie: Aftredend en herkiesbaar: Hans Mikkers, aftredend en niet herkiesbaar: Dré van Dommelen. Ook hier geen nieuwe kandidaten, Hans Mikkers wordt herkozen en de schietcommissie met een persoon ingekrompen.
 3. Bazuincommissie: Tillie Wijnen aftreden en herkiesbaar: Tillie is herkozen.
 4. Vendelcommissie: Dré van Dommelen aftreden en niet herkiesbaar. Er zijn geen kandidaten zodat de vendelcommissie ook een persoon kleiner wordt.

 

 1. Pauze

 

9a. Contributie

De regerend deken geeft in een berekening wat de kosten /baten per persoon zijn bij de huidige contributie. Uit die berekening blijkt dat het gilde elk jaar veel geld moet bij leggen wat niet de bedoeling is. Hij vraagt de vergadering hoe deze denkt over verhoging van de contributie per 1 januari 2015. Hij doet na overleg met de vergadering een vorstel om de contributie per 1 januari 2015 te verhogen naar €35, per lid per jaar en dit voor vijf jaar vast te zetten. Dan passen we geen jaarlijkse indexering toe en de leden weten waar ze aan toe zijn. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord en wordt aldus aangenomen.

Hierop volgend wordt het voorstel gedaan om de contributie voor eventuele jeugdleden ook aan te passen naar €20. Ook dit voorstel wordt aangenomen.

 

10. Mededelingen

De regerend deken doet en aantal mededelingen: Gildebroeder Dré van Dommelen wordt verpleegd in Kempenhof en is daar verhuisd naar kamer 321. Ook mevr. Van Kuijk en mevr. Wienholts zijn ziek en ontvingen een attentie van het gilde tijdens de Kerstdagen. Dit jaar heeft het gilde geen kerstkaarten verstuurd, in plaats daarvan ontvingen de leden van de Club van Vijftig een set met kaarsen onder het motto: Het gilde brengt licht naar de mensen.

Het hoofdvaandel is tot op de draad versleten en eer moet nodig een nieuw vaandel worden gemaakt. De kosten daarvan hangen af van het te bepruiken materiaal en uitvoering. We hebben al wel een toezegging voor een gedeelte van het bedrag, van het Coöperatiefondes van de Rabobank Valkenswaard-Waalre.

Op het jaarprogramma staat een optreden op 19 oktober bij het schutterijtreffen te Sittard. Hans roept op om met zoveel mogelijk leden daaraan deel te nemen zodat we ons ook in Limburg goed kunnen presenteren.

 

 

 

11. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Hans Mikkers deelt nog wel mee dat er op het schietterrein nog hard gewerkt wordt aan de opslagcontainer en er zijn wat bomen omgewaaid. Daarna bedankt hij de leden voor hun inzet van het afgelopen jaar.

 

12. Sluiting

De hopman bedankt de regerend deken voor het leiden van deze vergadering. Dat er geen vragen of opmerkingenwaren, betekent mogelijk dat we als overheid ons werk ook goed gedaan hebben en ook hij bedankt iedereen daarvoor. Dansluit hij de vergadering af met de Christelijke Groet.

 

 

 

     Hopman / wnd. Deken schrijver                                                  wnd. Regerend deken

 

 

 

    B. van Velthoven                                                                          Th. van den Heuvel