SINT MARTINUS GILDE

   VAN    HET    HEILIG    SACRAMENT    DOMMELEN

                           

                                CONVOCATIE

 

Secretariaat: Servatiusdal 19

              5551 CK  Dommelen

Telefoon:     040 2017767

Dommelen:    3 januari 2016     

E-mail:       info@sintmartinusgilde.nl

Internet:     WWW.sintmartinusgilde.nl

Convoc.nr.:   01.16

 

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

U wordt hierbij uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van ons gilde welke gehouden wordt op vrijdag 15 januari 2016 om 20.00 uur in het gildehuis aan de Bergstraat 33 in Dommelen.

 

Agenda:

  1. Opening door de hopman
  2. Herdenking overleden leden
  3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 16 januari 2015
  4. Jaarverslag van de Deken-schrijver
  5. Jaarverslag van de Deken-fiscaal
  6. Verslag van de kascontrole commissie
  7. Decharge Deken-fiscaal
  8. Begroting voor het boekjaar 2016
  9. Verkiezingen:

       overheid:

       Vacant: deken schrijver. De overheid doet een dringende oproep aan

       de leden om zich te beraden over deze functie.

       Aftredend en herkiesbaar vaandrig Jac van Herk

De overheid stelt voor om de trom-, bazuin- en vendelcommissie op te heffen vanwege het aantal beschikbare leden op dit moment.        

 

Eventuele kandidaten voor de verkiesbare functies kunnen zich schriftelijk of mondeling melden bij de overheid tot aan de aanvang van de vergadering.

 

  10. Pauze

 

  11. Voorstel wijziging statuten

  12. Mededelingen

Aanname nieuwe leden

      voorstel kaartavonden

      voorstel leden club van Vijftig betrekken bij contactavond, kaartavonden etc.

  13. Rondvraag

  14. Sluiting

 

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid