SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl

Notulen van de Algemene ledenvergadering van het
Sint Martinusgilde van het heilig Sacrament
gehouden op 20 januari 2017

Aanwezig 27 leden afgemeld.: Henk Achten, Toon v Dommelen, Ria van Beek, Rina v Velthoven en Wies v Bommel.

 1. Om 20.03 opent Hopman Ben de vergadering met de christelijke groet, hij hoopt op een vruchtbare jaarvergadering.

 2. Een herdenking van de overleden leden. Mevr Wienholts, Mevr v Kuijk en de Hr Janssen.

 3. De notulen van de ALV van 2016. Geen op- of aanmerkingen deze worden ondertekend met dank aan Ben die deze nog heeft gemaakt.

 4. Het jaarverslag door mij gemaakt lees ik voor. Hierop zij geen op- of aanmerkingen. Een dankwoord voor mij van de regerend deken.

 5. Het jaarverslag van de deken fiscaal: Door ziekte van de dekenfiscaal is dit tijdelijk waargenomen door Wim Caris. Gezien de korte tijd die hij hieraan heeft kunnen besteden kan er geen volledig jaarverslag zijn gemaakt. Het kas- en bankboek is op orde. Er moet nog een lijst van debiteuren en crediteuren gemaakt worden en een balans over 2016 Ook is er nog geen begroting voor het jaar 2017. Getracht word dat medio half maart de financiële zaken op orde zijn. De leden zullen dan een financieel jaarrapport krijgen. Maar Wim oogst veel dank voor het vele werk dat hij al heeft gedaan.

 6. Kascommissie: Gezien punt 5 van de vergadering heeft de kascommissie zijn werk nog niet kunnen doen.

 7. Decharge: Gezien punt 5 kan er geen decharge verleent worden

 8. Begroting: Gezien punt 5 is er nog geen begroting voor 2017

 9. Verkiezing overheid. Aftredend Deken thesaurier Harry Wijnen en Deken fiscaal Erik Janssen. Harry Wijnen stelt zich herkiesbaar en Erik Janssen heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen als deken fiscaal. Mariette Mikkers heeft laten weten dat het wel gebruikelijk is dat de leden de kans moeten krijgen zich aan te melden als lid van de overheid. Dit klopt en dit is niet gebeurd. Erik Janssen zal met de teerdag officieel bedankt worden voor het vele werk dat hij veel jaren heeft gedaan voor het gilde als deken fiscaal. Harry Wijnen word door de leden herkozen door handopsteken en de overheid draagt Wim Caris voor als Deken fiscaal. Wim word door hand opsteken aangenomen als dekenfiscaal voor de komende periode. Veel dank aan beide heren, aldus de regerend deken, en hij wenst beide veel succes waarna een warm applaus volgt van de aanwezige leden.

 10. Pauze: We krijgen een consumptie aangeboden van het gilde. En de koffie bij binnenkomst word ook door het gilde betaald.

 11. De statuten: medio half maart zal er een voorstel komen voor de wijziging van de statuten. Ook zal op deze vergadering getracht worden punt 6, 7,8 van de jaarvergadering af te handelen.

 12. Aanname nieuwe leden: Walter Vastré zal waarschijnlijk tamboer worden. Verdere mededelingen hierover volgen nog. Antoon v Hoof (toon) is voorgedragen als nieuw lid Toon doet meerdere sporten maar wil niet alleen traditioneel schieten. Hij schiet ook graag in de lucht. Na een uitgebreid verhaal over zichzelf, om zich zodoende voor te stellen aan de vereniging, geeft hij te kennen om lid te worden van het gilde en zo een schietpasje te krijgen van de KNTS. Toon zal worden geďnstalleerd op de teerdag.

 13. 13.Rondvraag:
  Alfons v Dommelen: Bij het wijzigen van de statuten worden vrouwen dan volwaardig lid en kunnen ze daarmee ook toetreden tot de overheid. Antw. Ja. Het is de bedoeling van de wijziging zoals de vraag omschrijft.
  Carel v Bommel: Wil toch nog extra aandacht voor de kringgildedag en denkt dat het moeilijk is om er sponsoren voor te krijgen. Theo legt het allemaal nog eens iets uitgebreider uit. Spontaan schenkt Jan v Bakel een schildje en voldoet gelijk de betaling van € 50.00 Ook onze gilde heer Jac v Beek schenkt een schildje en voldoet eveneens meteen de betaling van € 50.00. Dank aan beide heren.
  Erik Janssen: Heeft toch enige aanstoot genomen aan mijn schrijven in het jaarverslag. Daarin stond dat het laatste jaar zijn functie als dekenfiscaal een beetje aan het verslonzen was. Hij legt uit altijd in de laatste 2 maanden voor de jaarvergadering de balans op te maken en dit heeft hij door zijn herseninfarct niet kunnen doen. Sorry Erik het is niet mijn bedoeling geweest om jouw vrijwilligers werk af te doen als zijnde onvoldoende. Misschien hebben we te weinig contact gehad afgelopen jaar.
  Dan geeft Erik een uitleg over wat hem is overkomen aan gaande zijn herseninfarct en hoe hij daar met is omgegaan en hoe het nu met hem gaat. Erik oogst medeleven, begrip en dank van de aanwezige leden. De gezondheid is toch het alle belangrijkste voor jouw en voor ons alle. We zijn blij dat het nu zo goed met je gaat. Een dank woord van de regerend deken en een applaus van de leden voor jouw.

 14. Sluiting: Ben bedankt nogmaals Erik en bedankt alle leden voor de komst en de inzet van deze vergadering en sluit de vergadering met christelijke groet om 21.23 uur.

Hopman


Ben v Velthoven
Regerend Deken


Theo vd Heuvel
Deken Schrijver


Carel v Bommel